.
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous) - Ngữ Pháp Tiếng Anh - Học Hay

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous) - Ngữ Pháp Tiếng Anh - Học Hay

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous) - Ngữ Pháp Tiếng Anh - Học Hay

.